تعصب، ، حماقت ،طمع،خیانت، دروغ و تکبر

گِره های به رابطه عاشقانه و صمیمی می اندازد

که با دندان عقل هم باز نمی شود.