بدون چتر در باران راه می روم

و خاطراتت را بالای سرم می گیرم

تا که باران  رحمت خدا

عشقم را همیشه از کدورت ها بشوید.