اوایل خیلی سخت بود

در حال راه رفتن صبحانه

ایستاده ناهار !!

و گاهی یادم بره شام بخورم

ولی انسان موجودی یادگیرنده است