کمی امروزه دلگیرم

ولی خوبیش اینه که می گذرد.

علتش رو گذاشتم ؛داخل این تصویر کلیک کنید.