بعضی چیزها رو فقط باید یکبار تجربه کرد.

بار دوم نشانه کم عقلی است.

بار سوم نشانه جنون یا عاشقی است.