هرگز برای چند چیز نایب نگیر

ابراز احساسات و بیان عقایدت

طلب بخشش ، شکستن غرورت و...