جداً چقدر بعضی ها سرخوشند

هنوز اینرو زمین نذاشته ؛ اون یکی رو بر می داره

تازه ، تو فکر چند تا دیگه است.