خدایا

بارها گفتی از دیگران بگذریم و ببخشیم

آخه ؛ من خاطراتم را مرور کردم

بعضی ها اونقدر آشغالند

که اصلاً قابل بازیافت نیستند.