گاهی باید کوچ کرد بدون هیچ بهانه ای

گاهی باید ماند بدون هیچ دلیلی

هم دل می خواهد برای رفتن

و هم عقل می خواهد برای ماندن