چشمانت را بستی و هر چه خواستی گفتی

فکر کن چیزی که لایقش نبود بهش گفتی

فرض کن پیام دادی که نمی بخشمت

اینطوری دلت آروم میشه یا جگرت جلا پیدا میکنه؟

نه بعضی زخم ها خوب میشه ولی فراموش نمی شه