اصلاً نگران نباش، من بخشیدمت

آنقدر وقت ندارم که به بدی های تو فکر کنم.