چندین برابر دوست داشتن و یا بخشیدن

باید انرژی مصرف کرد

تا کینه و کدورت را تازه نگه داشت.