هرگز یادمان نرو:

خیلی از حرف هایی که زده ایم، چیزهایی که نوشته ایم

بسیاری از کارهایی که انجام داده ایم و نداده ایم.

آن ، نقشه هایی که کشیده ایم، نا حق هایی که کرده ایم.

فریب هایی که داده ایم، زیر آبی هایی که رفته ایم.

همه آنهایی ، را که فراموش کرده ایم و یا در خلوتمان به خود حق داده ایم و تنها به قاضی رفته ایم و وجدان خود را راضی کرده ایم و یا در سکوت بره ای جسارت کرده ایم. همه را ،یک روز پیش داوری بزرگ آنکه مو از ماست می کشد بیرون، باید پاسخگو باشیم. تا فرصت هست ؛ حق الناس را جبران کنیم.


 

با سکوت و یا جمله نمی دانستم، نمی بخشمش، خامی کردم،قصدی نداشتم

نمی توان خود را تبرئه کرد.