ما اصولا تا غریبه هستیم بسیار مؤدب و مهربان هستیم

فقط یادمان باشد، ما از دوستان ضربه می خوریم.

 

من از بیگانگان دیگر ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد