عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید

باد پاییز ، ندانی بی خبر خواهد رسید

گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم

بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید . . .