هی پاییز

ابرهایت را زود بفرست

شستن این گرد ، از دل و چهره من

چندین پاییز باران میخواهد . . .