گاهی فکر می کنم

سالهای سال زنده هستم

و فقط مرگ برای همسایه است.