من خودم را نگرفته ام

بعضی از شما ها زیادی خودتون را ول کرده اید.