عمر آدم چقدر زود ته میکشه

دیگه باید بشینم با ته دیگش حال کنم

سال اول خدمتم، 27 سال قبل، روستای لوشکان

آقایان خوشدل- برزگر- علّی- استواری- شهبازی و...