بعضی از مردم

اینقدر قشنگ و ماهرانه

دروغ می گن

که آدم هیفش میاد باور نکنه