کوچه ی محله ما  بعد از ظهرها خیلی خلوت بود

اما چند وقته ، پاتوق لیلی و مجنون ها شده

من هم جرأت نمی کنم حرفی بزنم چون مجلس گفته:

باید آمار زاد و ولد بره بالا