اونهایی که امروز می گویند:

نه نمی شود، نمی توانم

همانهایی هستند که فردا خواهند گفت:

ای کاش