طول عُمر زیاد مهم نیست

در عرض عُمرت چه کردی؟

مثل خیلی ها که اصلاً نیومدن که نبودی؟