تجربه ام می گوید:

در مقابل خیلی از حرف ها

فقط باید سکوت کرد

حتی اگه حق با تو باشه