چند وقتی است هر چه خوبی می کنم

جواب عکس می دهد

استخاره کردم

جواب آمد که: