بعضی از افراد و یا چیزها

آنقدر ارزش ندارند که بنشینی به آنها فکر کنی

چه برسد اعصابت را خُرد کنی و یا نفرین کنی.