آنقدر دوستان و آشنایان پایشان را گذاشتند

روی شانه های من و رفتند بالا ؛ که حد ندارد

خدا را شکر می کنم

چون ،بعضی ها که لیاقت ندارند حتی به آنها تکیه کرد.