از چندتا سوراخ خیلی می ترسم

 

هر سوراخ ؛ همون که هر آدم عاقل؛ ازش یکبار گزیده می شه

سوراخ کلید؛ همون که هیچ دری و هیچ رازی را بسته نگه نمیداره

سوراخ اوزون؛ همون که می گن ثروتمندان پاره اش کردن

سوراخ دعا؛ همون که بعضی ها دارن و زندگی راحتی دارند.

سوراخ اطلاعات؛ همون که دم انتخابات باز میشه!!

سوراخ بودجه ؛ همون که تَه جیب کارکنان دولت افتاده

سوراخ گلوله؛ که ارزان ترین سوراخ دنیا شده

سوراخ فرهنگی؛ چند سالیست که به درز و شکاف تبدیل شده