از ماست که بر ماست

 

چند مدّتی جلوی شکم خود را بگیریم!!