در کُنج این شهر چندتا عتیقه نایاب پیدا کردم

می خوام روش قیمت بگذارید


قیمت و قِدمَتش را شما بگید:غیرت؛حیا؛عفت؛وفا؛صداقت