از من چه می خواهی بشنوی

عشق بدون عقل

یا

عقل بدون عشق

کدام؟