قبل از هر گونه پیش داوری در مورد تابلوی زیر ابتدا اسمش را بگویم

اسم تابلو ستار است که از ستر به معنی پَرده می آید

پرداری که دنیای ما را از دنیای مردگان و برزخ جدا کرده

یکطرف پرده روز و طرف دیگرآن؛ شب است.

آنان که آنطرف پرده هستند حق دیدن اینطرف را ندارند

آنان که نزدیک پرده می شوند ؛ حتی اجازه چشم باز کردن هم ندارند

این ما هستیم که هر کاری را انجام می دهیم و با ریا و تزویر و به نام عشق هر کاری می کنیم و بهانه می تراشیم و ... این خداست که اعمال ما را درون پرده نگه می دارد.

خوب حالا با دقت به تابلو نگاه کنید مخصوصا تسبیح که از دانه های آن درخت درست شده است.