بعد از 168 روز تابلوی روز برفی در وسط تابستان

دوباره کار شد.