همه ی فکر و توجه من به توست

همین کافیمه که زیر چشمی منو نگاه می کنی

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

او به ما مشتاق بود ، ما به او محتاج بودیم