مراحل انجام یک تابلو نقاشی گواش روی بوم

این تابلو که قریب به یک هفته وقت گرفت

به ترتیب زیر انجام شد:

1- انتخاب بوم مناسب و متناسب با طرح

2- طراحی طرح و تعادل بین طرح و سطح سفید

3- رنگ آمیزی زمینه و آستر نقاط دور از سطح

4- رنگ آمیزی تمامی کادر و تمیزکاری

5- رنگهای اصلی و براق

6- دورگیری از مرکز به بیرون

7- لکه گیری و سایه و روشن

8- رنگهای روشن و نور پردازی

9- رنگ مجدد  زمینه کار و استفاده از رنگهای مکمل

10- رنگ کیلر و قاب