نمی دونم چه کار خوبی انجام دادم

و یا کجا دست مومنی را گرفتم

چون دیشب خواب دیدم که رفتم مکه زیارت

گاهی می شود تا 17 ساعت همکاران من مشغول کارند....نماز یومیه را نمی رسیم اول وقت بخوانیم و بسیاری از روز ها که تراکم کاری داریم برای خوابیدن شیفت  می گذاریم