اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب

از عِقاب خدا بترسیم

عالَم اصلاح می شود.