حتما نباید فامیل باشد

و یا حقی به گردن ما داشته باشد

حتما نباید بگوید

تو هم هر وقت حالی بهت دست داد

برای تمامی زنده ها و مرده ها دعا کن

برای همه مسلمانان خَیر و سعادت بهواه

التماس دعا