اگر با کلمات و یا حرف زدن نمی توانی آرام کنی

با سکوتت کمک بزرگی خواهی کرد.