مَرد را به همتش نه به ثروتش


 زن را به وفایش نه به جمالش

 

 دوست را به محبتش نه به کلامش

 

 عاشق را به صبرش نه به ادعایش

 

 مال را به برکتش نه به مقدارش

 

 خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

 خدا را به بزرگیش نه به بخشندگیش