هر چند وقت باید دفترچه مشق دلم را باز کنم.

و دوستان قدیمی و بی معرفت را

مانند خاطرات و افکار بد

خط بزنم.