بارها خدا در قرآن می فرمایید:

که این دنیا بازیچه و سرگرمی است

برای کسانی که ایمان ندارند به روز قیامت

مشغول خورد و خوراک

مشغول آرایش و پوشاک

مشغول کار و خانه داری

مشغول جمع مال و اموال

مشغول بازیچه ها و تکنولوژی ها

مشغول سرخوشی و ناخوشی

مشغول..

بسه جمع کن ، بیا برو، زیاد حرف زدی ، وقته رفتنه