غروب به یخ فروشی گفتم :

کاسبی خوب بود؟

گفت نخریدند ولی تمام شد!!

یاد خودم افتادم و جوانی بر باد رفته