عشق می خواهد با یک کمی عقل

تا بتونی میمش را برداری

به راحتی مشکلات میشود؟