بزرگترین عذاب می دونی چیه

هرچی بگی طرف عمداً خودش را به

نفهمی بزنه.