در این عمر کوتاه، اکثر ما در زندگی هم

یک رهگذر و یا یک خاطره هستیم

پس خوش بگذر و خاطره خوش بگذار