بعضی ها ، عجب لذت می برند از

بهم زدن آرامش و خوشحالی دیگران