وقتی بمیری

هرگز نخواهی فهمید که مُرده ای

دیگران هستند که عذاب و ناراحتی می کشند

دقیقاً مانند زمانی که نمی فهمیم

این پست مخاطب خاص دارد به خودتون نگیرید

تقدیم به نفهمی که نمی فهمد که نمی فهمد