در حالیکه همه منتظرن زمین بخوری

زیارت عجب بالی میده برای پرواز