هرگاه بغض گلویت را فشرد و گریه ات گرفت

اما علتش را نمی دانستی

بدان خدا دِلش برای تو تَنگ شده است و

منتظر است که صدایش کنی

رضا پورشیخ